รณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสถานะการปัจจุบันจึงส่งเสริมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการแจกสเปรย์แอลกอฮอล์แก่กลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง